Abbruch einer Garage

 • CIMG0030
 • CIMG0031
 • CIMG0034
 • CIMG0038
 • CIMG0039
 • CIMG0043
 • CIMG0049
 • CIMG0052
 • CIMG0056
 • CIMG0059
 • CIMG0060
 • CIMG0063
 • CIMG0067
 • CIMG0069
 • CIMG0077
 • CIMG0024